image
image

Welcome guest! You should Login or Register
in order to have download access on this site.

image
März 27 2023 12:58:10
image
image
Navigation
image
   
image  image
image
Login
image
 
Benutzername

PasswortNoch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
 
image  image
image
Shoutbox
image
 
Du musst eingeloggt sein um eine Nachricht zu schreiben.

Es wurden bisher keine Nachrichten geschrieben.
 
image  image
image
Mitglieder Online
image
 
  Gäste Online: 1

  Mitglieder Online: 0

  Anzahl Mitglieder: 5
  Neuestes Mitglied: Hoschi
 
image  image
image
Geschichte
image
 

A zenekar t�rt�nete

A Barackca zenekar 1993 okt�ber�ben alakult, ekkor volt az els� k�z�s pr�ba a Teleki Blanka K�zgazdas�gi szakk�z�p Iskol�ban. A zenekar alak�t�snak az �tlet�t J�nos �s Kriszti�n testv�rp�r gondolt�k ki mivel nekik m�r volt n�mi zenei m�ltjuk. Majd hozz�juk csatlakoztak az iskol�b�l p�ran Koll�r Zolt�n �s Szir�ki Zolt�n valamint Vili �s Andr�s az els� koncert erej�ig. M�g a m�fajuk nem volt teljes, mivel mindenkinek m�s volt az �zl�se csak a zen�lni akar�s k�t�tte �ssze �ket. V�g�l k�l�nb�z� rock �s punk zenekarok feldolgoz�s�t adt�k el� els� koncertj�k�n ahol m�r Andr�s nem is l�pet ki a k�z�ns�g fel�, ez�rt a t�bbiek �nekeltek helyette. Illetve a szintetiz�toron k�zrem�k�d� Vilit�l is megv�lt a csapat mivel nem volt igaz�n olyan dal amiben sz�ks�g lett volna r�. Nem sokkal k�s�bb Koll�r Mikl�s is csatlakozott git�ron a zenekarhoz. Egy r�vid ideig J�nos �s Szir�ki Zoli is basszusgit�roztak ami �rdekess� tette a zenekart mivel 2 basszgit�r �s 2 git�r + dob fel�ll�s el�g ritka volt. Majd v�g�l J�nos m�r csak �nekelt. El�g hamar elkezdt�k meg�rni a dalokat �s mivel a zene �s a sz�vegek legink�bb J�nos �s Kriszti�n alkott�k ez�rt az � �zl�s vil�guk fel� indult a banda a punk zene fel�. A n�v a m�r eml�tett iskola egy h�ts� barakk �p�let�t�l sz�rmazik mivel ott pr�b�lhattak am�g bejelentett�k, hogy lebontj�k az �p�letet. Ekkor az addig haszn�lt "Barakk rock" nevet elhagyt�k �s az �p�let bec�z�s�vel l�trej�tt a Barackca aminek ezt a furcsa �r�sm�dj�t tal�lta ki Kriszti�n, mivel ilyet nehezen lehetett l�tni. Valamint a n�vb�l lehetett asszoci�lni a barack p�link�ra is ami kedvelt italuk volt. Az els� 1,5 �v alatt meg�rt dalokat koncerteken n�pszer�s�tett�k, majd 95' febru�rban egy rossz-olcs� st�di�ban vett�k fel a nem t�l j� zen�szek. Ennek az eredm�nye lett az "Eine Kleine Punk Music" album ami csak a c�m�ben utal a 2 alap�t� tag komoly zenei m�ltj�ra. Igaz�n vicces ami akkor a 3x8 �ra st�di�z�s alatt fel sem t�nt nekik, hogy a git�rosok elfelejtett�k bekapcsolni a torz�t� ped�lokat. Valamint a legt�bb dalt els�re felvett�k �s �gy is hagyt�k. A 94-98 k�z�tti id�szak alatt legink�bb iskolai bulikon, a "Ferencv�rosi M�vel�d�si H�z"-ban illetve a "Fekete lyuk" illetve III/III-ban �s a "Patk�ny Lyuk"-ban koncerteztek valamint vid�ki kocsm�kban. 96'-ban J�nos leszerelt �s a "Sleym" albumra a k�telez� katonai szolg�lat r�nyomta b�lyeg�t �s t�bb dalban is foglalkoznak a t�m�val. 97'-ben a Koll�r testv�rek kisz�llnak a zenekarb�l mivel nem �rzik maguk�nak ezt a m�fajt �s m�s jobban �rdekli �ket, mint a zene. �gy az addig csak �nekesk�nt szerepl� J�nos m�r nem csak a dallamokat �rja, hanem git�rozik is a koncerteken. J�niusban elk�sz�lt a 3. album m�r ebben az �j fel�ll�sban illetve m�g n�h�ny dalon k�zrem�k�dtek az el�z� git�rosok. A zenekar el�sz�r l�pett fel a sziget fesztiv�lon ami akkor m�g nagyban elt�rt a mostani t�lzottan popul�ris ir�nyvonal�t�l. Ezen a koncerten az el�tte val� kitart� rekl�moz�s k�vetkezm�nyek�pp t�bb, mint ezer ember v�rta �ket a sz�npad el�tt. A fell�p�s j�l siker�lt illetve n�mi botr�nnyal f�szerezve, mivel a fesztiv�l f�szponzora az egyik k�lagy�rt� c�g volt �s J�nos direkt felvette a m�sik nagy multi sapk�j�t ami a rendez�knek nem nyerte el a tetsz�s�t. Az viszont amit a koncert bevezet�ben mondott m�g ink�bb olaj volt t�zre �s szervesen �rintette a biztons�gi c�get: "Ink�l Ink�l � mindenkinek dikt�l, Ink�l Ink�l, de mikor sz�nik meg m�r!" A k�z�ns�gnek term�szetesen elnyerte a tetsz�s�t, mivel az 5. fesztiv�l napj�ra m�r rengeteg t�lkap�sa volt ennek a c�gnek. Azonban ezt a koncert ut�n megpr�b�lt�k megtorolni megv�rva mire sz�tsz�ledt a k�z�ns�g �s a zenekar is J�nost elfogt�k �s elakart�k sz�ll�tani n�mi ver�st "kil�t�sba helyezve. Szerencs�re n�h�ny ismer�s ezt �szre vette �s egy adott pillanatban a rendez�kt�l megsz�kve a bar�ti t�rsas�g elb�jtatta. V�g�l ebben az �vben Szir�ki Zoli is k�nytelen volt elhagyni a zenekart a tanulm�nyai miatt �s mivel rengeteg fell�p�s volt orsz�g szerte ez�rt m�r nem tudta v�llalni ezeket. �gyis mondhatn�nk, hogy Pusk�s Andr�st a 4. sz�let�snapra kapta aj�nd�kba a zenekar mivel az volt az els� fell�p�se illetve a Zolinak az utols�. 98'-ban m�r jelent�sen r�nyomta a politikai szeml�letm�d is a b�lyeg�t a "Terror" albumra �s sok dal hamar a kedvence lett a k�z�ns�gnek. Nagyon sokat koncerteztek �s n�pszer�s�g�ket nagyban k�sz�nhett�k annak, hogy sohasem tartott�k magukat t�bbnek a k�z�ns�g�kn�l. 2000-ben is folytat�dott �s er�s�d�tt a politiz�l�s �s szoci�lis h�tr�nyokra - hi�nyokra val� r�mutat�s a dalaikban amit a "K�(s)zt�rsas�g" albumon adtak ki. Szint�n ebben az �vben volt az els� k�lf�ldi fell�p�s az akkor m�g Jugoszl�v Sz�vets�gi K�zt�rsas�gban Feketic nev� t�bbs�g�ben magyarok lakta telep�l�sen. Ott ez egy olyan kuri�zum volt m�g a politikai bizonytalans�g k�sz�b�n, hogy t�volabbi v�rosokb�l k�l�n busz j�ratok indultak a koncert sz�nhely�re. Majd ezt k�vet�en m�g a k�rnyez� orsz�gokban is j�rtak (Horv�torsz�g, Ausztria, Szlov�kia) . 2002-ben volt az els� invit�l�s N�metorsz�gba amit �jabb �s �jabbak k�vettek. V�g�l lehet�s�g ny�lt az egyik kedvenc zenekarral is egy kelet-eur�pai k�z�s turn�ra az Oi Polloi sk�t punk legend�val. �v elej�n elk�sz�lt a "Mi�rt �l�nk?!" els� CD is ami kapott sok kritik�t �s megosztotta a k�z�ns�get Magyarorsz�gon mivel sokan hi�nyolt�k a vid�m t�m�kat �s csak kiz�r�lag politikai t�ltet� dalokat hallhattak a koncerteken is. Mivel maguk a tagok is egyre id�sebbek lettek ez�rt egyre jobban meg�rtett�k, hogy igenis sz�ks�g van a politiz�l�sra �s �ll�sfoglal�sra. 2003-ban k�l�nb�z� okok miatt a zenekar kik�lt�z�tt Berlin egyik legr�gebbi foglalth�z�ba a K�pi-be. Itt laktak az els� f�l�vben, majd ezid� alatt olyansok koncert �s turn� lehet�s�g ad�dott, hogy v�g�l f�l �v m�lva visszak�lt�ztek r�gi otthonaikba, igaz �ltal�ban havonta 1 hetet t�lt�ttek csak Magyarorsz�gon. �v v�g�n egy 3 koncertb�l �ll� sz�let�snapi turn�val �nnepelt�k a 10 �ves fenn�ll�st amihez egy az eddig megjelent dalokb�l egy v�logat�s kazett�t adtak aj�nd�kba az ott megjelenteknek. Decemberben pedig egy �j CD k�sz�lt el ami 10 �j dal mellett tov�bb 9 �jra felvett dalt is tartalmaz. Ezt f�leg az�rt k�sz�tett�k �gy, mert a k�lf�ldi turn�k sor�n sokan kerest�k a r�gebbi dalokat is �s �gy v�gre megkaphatt�k CD-n a r�gebbi v�ltozatokn�l jobb min�s�gben. 2004-es �v volt a zenekar t�rt�net�nek a legmozgalmasabb �ve �s ekkor csatlakozott Hoschi is a zenekarba m�sodik git�rosk�nt. �t m�g r�gebben ismert�k meg Erfurtban amikor az AJZ punkok kedvelt sz�rakoz� hely�n t�lt�tte a polg�ri szolg�lat�t. S�t a zenekar a 11. sz�let�snapi koncertje egybe esett az 500. koncertel is ami szint�n nagyon j� hangulatban telt el. T�bb, mint 100 koncert cs�cspontjak�nt �v v�g�n egy D�l- Kelet �zsia-i turn�n vettek r�szt ahol megtapasztalhatt�k testk�zelb�l is a vil�g m�sik fel�n l�tez� �s s�lyos probl�m�kat, valamint azon n�pek kult�r�j�t �s hatalmas szeretet�t. 2005 amikor m�r egy kicsit vissza fogott a zenekar a hajt�sb�l �s kevesebb turn� volt aminek tal�n a mag�n�leti gondok �s v�ltoz�sok voltak az okai illetve az el�z� �vi t�lhajszolts�g. 2006 a pech sorozatok �ve lett hiszen t�bb turn�t is t�r�lni kellett hol s�r�l�s hol a turn�busz miatt ami Angli�b�l hazafel� motorikusan t�nkrement. Ez adott lehet�s�get arra, hogy ism�t t�bb koncert volt Magyarorsz�gon a t�volabbi turn�k helyett. 2007 amikor a zenekar egy 5 hetes 14 orsz�got �rint� turn�n vett r�szt amib�l fantasztikus k�t hetet a legend�s MDC (millions of dead cops) amerikai zenekar t�rsas�g�ban melyre maga az MDC k�rte fel a zenekart. Azonban Kriszti�n ez �v fel�t�l m�r Hollandi�ba emigr�lt �s Hoschi is visszak�lt�z�tt N�metorsz�gba �gy nagyon neh�zkess� v�lt a koncertez�s �s az �jabb dalok elk�szit�se, gyakorl�sa. 2008-ban is ez volt az egyik legf�bb oka a zenekar ritka �s kev�s koncertez�s�nek. Az�rt siker�lt m�lt� m�don a 15. sz�let�snapot is meg�nnepelni egy igazi retro hangulat� koncerttel ahol hossz� id� �ta ism�t a Hat�s�gilag Tilos! �s a Semmi Komoly t�rsas�g�ban telt el. 2009-es tervekr�l m�r nem sz�vesen besz�lnek, mivel volt terv �j lemezre turn�kra, de sajnos Kriszti�n aut�balesete k�zbesz�lt. Ez�rt aj�nlatos figyelni a h�reket ahol ha valami t�rt�nik a Barackca-val azt megtudhatja mindenki.

A zenekarhoz illetve a tagjaihoz f�z�dik t�bb kezdem�nyez�s �s ismert� v�lt fogalom: Kamikaze fesztiv�lok (1997-2003), Nemart klub (2002) Nemart records (2000-2006), Nemart lemezbolt (2001-2007), Punk-Ska Christmas fesztiv�lok (2002-2006), Independent fesztiv�l (2004), Music Factory club (2004-2006), Merch from Hell N�h�ny �rdekess�g: J�nos t�bb �zben is kiseg�tette �nekesk�nt a The sNOBS zenekart, Kriszti�n az amerikai Molotov Cocktail zenekart seg�tette ki 2006-2007-ben

2009 m�rcius 31.

 
image  image